Ban Giám hiệu, Chi bộ Đảng năm học 2017-2018

Chi Ủy và BGH
I. Chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2017-2020
1. Đ/c Nguyễn Hữu Thông. Bí thư chi bộ
2. Đ/c Cao Thanh Tùng. Phó thư chi bộ
3. Đ/c Cao Thị Hiền. Chi ủy viên
II. Ban Giám hiệu
1. Đ/c Nguyễn Hữu Thông. Hiệu Trưởng
2. Đ/c Cao Thanh Tùng. Phó Hiệu Trưởng

Tác giả bài viết: Cao Thanh Tùng